WICHRZYCKA ZUZANNA BAJTEX realizuje projekt pt. Odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori w Przedszkolu Bajtuś Nr WND-RPSL.11.01.03-24-020G/18-004 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Projekt stanowi odpowiedź na niski stopień upowszechnienia przedszkolnego.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie w okresie 01.12.2018r. - 31.01.2020r. 30 dodatkowych nowych miejsc przedszkolnych w już istniejącej placówce Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori ,,Bajtuś" w Rybniku oraz realizację oferty zajęć dodatkowych dla 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 chłopców) objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt skierowany jest do grup docelowych (GD) pochodzących z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fiz. uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu KC, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego. G.D. stanowi 15 dz. i 15 chł. w tym 2 (1 dz., 1 chł.) w tym niepełnosprawnych w wieku 2,5-6 lat - 30 dzieci.

Pr. zakłada objęcie wsparciem i uwzględnia potrzeby dzieci z niepełnosprawnych tj posiadających orzeczenie lub opinię z poradni psychol.-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psych.-pedagog, opinia z poradni psych.- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

W grupie dzieci w wieku przedszkolnym w woj. śląskim 49,8% to dziewczynki a 50,2% to chłopcy. nie występuje zatem nierówność ze względu na płeć.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania tutaj

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:     

1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj)    
2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (do pobrania tutaj)    

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu: 

1. Umowa uczestnictwa (do pobrania tutaj)
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj
3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (do pobrania tutaj)    

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu mieszczącym się w sekretariacie Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori "Bajtuś", przy ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik.

Wartość dofinansowania projektu: 700 076,77 zł
Wartość projektu ogółem: 823 619,73 zł

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Wyposażenia placu zabaw (wraz z dostawą) w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu Montessori Bajtuś w Rybniku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina.

2. Organizacji 8 specjalistycznych szkoleń służących doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej, wśród pracowników Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori Bajtuś w Rybniku z zakresu wspomagania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Intensywnej Rehabilitacji i Terapii „SZANSA” s.c Martyna Pawlak-Madej, Ewa Jagieło, ul. Lelewela 5, 44-200 Rybnik.

 

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi zapewniamy im wygodne warunki do zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. W naszej placówce realizujemy również program nauczania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko!

czytaj więcej >>>

 

 

 

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" i Punkt Opieki Dziennej czynne są przez cały rok! W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rytmiczno-ruchowe, katechezę, elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z tańca współczesnego. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim metodą English Naturally.   
czytaj więcej>>>

 

 

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie organizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: dzieci 2-3 letnich, dzieci 4-letnich i dzieci 5-6 letnich.

czytaj więcej >>>